ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Το Τμήμα διοικείται από τη Γενική Συνέλευση  και τον Πρόεδρο του Τμήματος.

    Στη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει για όλα τα θέματα, που αφορούν τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Τ.Ε.Ι., συμμετέχουν ο Πρόεδρος του Τμήματος, ως Πρόεδρος, όλα τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.), εκπρόσωποι των φοιτητών και εκπρόσωποι του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.).
    Πρόεδρος του Τμήματος  είναι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βράνα Βασιλική.