ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η διασφάλιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου, όπως επίσης και των υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης των σπουδών, που προσφέρονται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΔΙΠΑΕ, αποτελεί κεντρική αποστολή και δέσμευση του συνόλου των μελών του. Προς την κατεύθυνση αυτή, το Τμήμα υιοθέτησε τα πρότυπα και τις διαδικασίες, που προβλέπονται στο νόμο 3374/2005, περί διασφάλισης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Η γνώμη των φοιτητών για την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου έχει ιδιαίτερη σημασία για το Τμήμα. Για το λόγο αυτό όλοι οι φοιτητές του Τμήματος ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν ενεργά στην διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, που διενεργείται κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο.

    Δείτε τα σχετικά κείμενα :

  • Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος, μέχρι και τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2007-08 (Νοέμβριος 2008)
  • Προσάρτημα της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης, με επικαιροποιημένα στοιχεία και τις ενδιάμεσες Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις του Τμήματος, για τα ακαδημαϊκά έτη 2008-09 και 2009-10 (Ιανουάριος 2011).
  • Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος (External Evaluation Report), η οποία συντάχθηκε από Επιτροπή Εξωτερικών Αξιολογητών (ανεξάρτητοι υψηλόβαθμοι επιστήμονες, πανεπιστημιακοί ή ερευνητές του εξωτερικού, αναγνωρισμένου κύρους), οι οποίοι ορίστηκαν (με κλήρωση) από συναφούς επιστημονικού πεδίου καταλόγους του Μητρώου Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων, που διατηρεί η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π), σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3374/2005 περί διασφάλισης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση (Φεβρουάριος 2011).
  • Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος, μέχρι και τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2012-13 (Δεκέμβριος 2012)