Αγγλικά Ι και Αγγλικά ΙΙ

Τα  μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας (ΜΓΥ), είναι 2 τα οποία οι φοιτητές πρέπει να περάσουν για να λάβουν πτυχίο, αλλά αυτά δεν φέρουν μονάδες ECTS και δεν συνυπολογίζονται στο βαθμό του πτυχίου. Η αξιολόγηση των φοιτητών στις εξετάσεις της Αγγλικής Γλώσσας θα φέρει τον χαρακτηρισμό «Επιτυχής Εξέταση» ή «Αποτυχία». Οι φοιτητές μπορούν να περάσουν τα μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας προσκομίζοντας Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας ή άλλο αντίστοιχο δίπλωμα αναγνωρισμένο από το Α.Σ.Ε.Π. ως εξής: α) επιπέδου Β2 (τουλάχιστον) για το μάθημα Αγγλικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι, και β) επιπέδου Γ2 για το μάθημα Αγγλικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ. Η επιτυχής εξέταση στην Αγγλική Γλώσσα αναγράφεται στην αναλυτική βαθμολογία και το συμπλήρωμα διπλώματος του φοιτητή.