ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣKΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙ.ΠΑ.Ε

Προς ενημέρωσή σας ανακοινώνουμε το υπ’ αριθμ. 383/10.11.2020 έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Βασίλειου Διγαλάκη με θέμα «Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 4899) σχετικά με τη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης φοιτητών».

Συνημμένα: