ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Η κράτηση  εργαστηριακής θέσης γίνεται κατά τη δήλωση του εργαστηρίου (μέσω του διαδικτυακού πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής γραμματείας, όπως που περιγράφεται στην προηγούμενη ενότητα).