Λίστα υποψηφίων για την ορκωμοσία του Πανεπιστημίου (19.05.2022)

Ανακοινώνεται η λίστα με τους υποψήφιους πτυχιούχους που θα συμμετάσχουν στην ορκωμοσία της 19ης Μαϊου 2022. Αν κάποιος/α δεν επιθυμεί να συμμετέχει στη συγκεκριμένη ορκωμοσία πρέπει να στείλει υπεύθυνη δήλωση με mail στο info@ba.ihu.grΣύμφωνα  με το αριθμ ΦΕΚ 67/τ.Β΄/14-01-2022 "Οι τελετές αποφοίτησης διεξάγονται σύμφωνα με το άρθρο 12 της υπό στοιχεία 119847/ΓΔ6/23-9-2021 ΚΥΑ, όπως εκάστοτε ισχύει, και τους κανόνες του Παραρτήματος 13 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας" γίνονται δια ζώσης και είναι υποχρεωτικη η αυτοπρόσωπη παρουσία.