Αποτελέσματα αξιολόγησης των υποψηφίων διδασκόντων, της με αριθμ. πρωτ. 629/20.11.2020 πρόσκλησης ενδιαφέροντος βάσει του ΠΔ 407/80

Η επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφίων διδασκόντων, βάσει του ΠΔ 407/80 (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 629/20.11.2020), για το γνωστικό αντικείμενο «Αγγλικά» κατέθεσε στη Γραμματεία του Τμήματος την εισηγητική έκθεση.Οι υποψήφιοι, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να καταθέσουν ένσταση κατά της αξιολόγησης.Η ένσταση θα πρέπει να κατατεθεί ηλεκτρονικά στην Γραμματεία του Τμήματος μέχρι την Παρασκευή 22/01/2021 και ώρα 15:00.Μετά την λήξη της παραπάνω προθεσμίας, η Συνέλευση του Τμήματος θα συνεδριάσει  για να εξετάσει τις τυχόν ενστάσεις και να εγκρίνει την τελική αξιολογική κατάταξη των υποψηφίωνΟ Πρόεδρος του ΤμήματοςΝικόλαος ΓιοβάνηςΑναπληρωτής Καθηγητής