ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΜΑΔΑ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΙΙ

Η επιπλέον ομάδα στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΙΙ, Θα γίνει τη ΔΕΥΤΕΡΑ 16:00-17:30.

Ο διδάσκων

Βάκαλος Αλέξανδρος