Αρση απαγόρευσης πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης από 11.05.2020

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 28237 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1699/τ.Β΄/05.05.2020) οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου Α.Ε.Ι., από 11.5.2020 και εξής, δύνανται να διεξάγουν πρακτική άσκηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών τους, εφόσον οι φορείς στους οποίους διεξάγεται η πρακτική άσκηση δεν τελούν σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και κανόνες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, οι οποίοι έχουν τεθεί σε ισχύ για τους εργαζομένους κάθε φορέα.Από τη Γραμματεία