ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

           Η γενική Συνέλευση του Τμήματος της 5-9-2019 και σύμφωνα με το Ν.4610, άρθρο 11, αποφάσισε για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020, ότι τα επιπλέον μαθήματα τα οποία θα πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν επιτυχώς, οι προπτυχιακοί φοιτητές της παραγράφου 5 του ιδίου Νόμου, θα είναι για το Χειμερινό Εξάμηνο: α) Διοίκηση Προμηθειών β) Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων γ) Αρχές Οικονομικής Σκέψης δ) Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Τα αντίστοιχα 4 μαθήματα για το Εαρινό Εξάμηνο θα είναι τα εξής: α) Συμπεριφορά Καταναλωτή και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης β) Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας γ) Ηλεκτρονικό Εμπόριο δ) Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων
          Υπενθυμίζεται το μέρος  της παραγράφου 5, άρθρο 11 του Ν. 4619, που αφορά την απόφαση: « Οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και μαθήματα επιλογής του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους, χωρίς να έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά (4) εξάμηνα, έχουν τη δυνατότητα, με το περιορισμό της παραγράφου 1, με αίτηση, που καταθέτουν στη γραμματεία του Τμήματος στο οποίο εντάσσονται, αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με τη παράγραφο 2, να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα από το Πρόγραμμα σπουδών του αντιστοίχου Τμήματος Πανεπιστημίου και να λάβουν πτυχίο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης…..Η αίτηση υποβάλλεται έως τις 15-9-2019, διαφορετικά μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ανάρτηση της βαθμολογίας στο τελευταίο μάθημα και είναι δυνατόν να ανακληθεί με νέα αίτηση του ενδιαφερόμενου που υποβάλλεται το αργότερο έξι (6) μήνες μετά τη κατάθεση της αρχικής δήλωσης……………..

                                                                                                                         Ο
                                                                                                  Πρόεδρος του Τμήματος
                                                                                                     Νικόλαος Ε. Γιοβάνης