ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

Σπουδαστές καθίστανται όσοι εγγράφονται στο Τμήμα μετά από επιτυχία στις εισαγωγικές εξετάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, από μετεγγραφή ή από κατάταξη (ως πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ή Σχολών) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στο Τμήμα γίνονται μέσα στα χρονικά όρια (συνήθως στο τέλος Σεπτεμβρίου) που ορίζονται κάθε χρόνο με υπουργική απόφαση. Για την εγγραφή του ο σπουδαστής ή νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, καταθέτει τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
 
  • Αίτηση για εγγραφή (χορηγείται από την γραμματεία)
  • Υπεύθυνη Δήλωση η οποία χορηγείται από τη Γραμματεία ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλο τμήμα ή σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (χορηγείται από τη Γραμματεία)
  • Επικυρωμένο αντίγραφο του Απολυτηρίου Λυκείου ή πτυχίου Τ.Ε.Ε.
  • Βεβαίωση πρόσβασης (για τους απόφοιτους Ενιαίου ή Γενικού Λυκείοδυ)
  • Επικυρωμένο αντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Τρείς (3) φωτογραφίες
 
Κατά την εγγραφή τους οι φοιτητές παραλαμβάνουν λογαριασμό και κωδικό για την πρόσβαση στο διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.